“Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması” KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Adana ve Mersin Yenilik Merkezleri tarafından düzenlenen ve tasarlacukurova.com İnternet Sitesi üzerinden başvuru toplanan “Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması” isimli ambalaj tasarım yarışmasına katılanların kişisel verilerinin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermektedir.

Adana ve Mersin Yenilik Merkezleri  olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. madde ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i kapsamında, kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceğini, hangi amaçlarla kimlere aktarılacağını, toplanma yöntemini ve hukuki sebebini, verilerinizin işlenmesi ile ilgili kullanabileceğiniz hakları bildirmekle yükümlüyüz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE TANIMLAR

Bu metinde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

ifade eder.

Adana ve Mersin Yenilik Merkezleri ; veri sorumlusu sıfatıyla, gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri alarak kişisel verilerinizi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK‘nın 4. maddesinde yer alan;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerine uygun olarak işleyecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENİYOR?

Aşağıdaki kategoride yer alan kişisel verilerinizden;

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU BU KAPSAMDA ALINAN KİŞİSEL VERİ TİPLERİ
Kimlik Bilgisi Kişisel veri sahibinin adı-soyadı, doğum tarihi
İletişim Bilgisi Kişisel veri sahibinin telefon numarası, e-posta adresi
Yarışmaya Katılım Aşamasında Toplanan Veriler Kişisel veri sahibinin yarışmaya konu tasarımı ve senaryosu, çerez kayıtları, IP kayıtları
 • Kimlik bilgilerinizden olan ad, soyadınızı; diğer yarışmaya katılanlardan ayırt edilmenizi ve bu kapsamda yarışma sürecinin daha hızlı ve güvenilir yürütülmesini sağlamak, kazanmanız halinde eseriniz ile birlikte yarışma internet sitesinde, sosyal medya mecralarında ilan edilmeniz, eseriniz altında adınız ve soyadınız yazılarak yarışmaya katılım safhasının yürütülmesi,
 • Kimlik bilgilerinizden olan doğum tarihinizi; yarışmaya katılım için yasal yaş sınırı üzerinde olduğunuzu doğrulamak,
 • İletişim bilgilerinizden olan telefon numaranız ve e-posta adresinizi; yarışma kapsamında ve yarışma ile ilgili konularda iletişim kurabilmek, dereceye girmeniz halinde sizi bilgilendirebilmek,
 • Yarışmaya katılım aşamasında toplanan verilerinizden olan tasarımınızı ve senaryonuzu; yarışma kapsamında ödüle hak kazanıp kazanmayacağınıza ilişkin gerekli değerlendirmeyi yapabilmek,
 • Yarışmaya katılım aşamasında toplanan verilerinizden olan internet sitemizi ziyaretiniz sırasında toplanan IP ve çerez verilerinizi; oylama süreciyle sınırlı olarak, yarışma kurallarına uygun şekilde bir kullanıcının bir kategoride yarıştığının denetimini yapabilmek, yarışmaya katılımların Türkiye ile sınırlı olması sebebiyle ülkenizin belirlenmesi,

amaçları ile işlemekteyiz.

Yarışmaya katılım sırasında gönderebileceğiniz eserleriniz içerisinde sizin belirli ya da belirlenebilir olmanızı sağlayan imzanız, adınız soyadınız bulunabilir. Eserlerinizi sunmanız ile ilgili verilerinizin yarışma kapsamında, jürinin değerlendirmesi sırasında işlenebileceğini kabul etmiş olursunuz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE TOPLANMASINDAKİ HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileriniz;

 • com sitesinde bulunan yarışma başvuru formu,
 • com sitesine erişim sağladığınız cihazdan alınan veriler

aracılığı ile toplanabilmektedir.

Adana ve Mersin Yenilik Merkezleri tarafından gerçekleştirilen işleme faaliyeti KVKK‘nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemek kaydı ile Adana ve Mersin Yenilik Merkezleri meşru menfaatleri kapsamında zorunlu olması

sebeplerine dayanılarak gerçekleştirilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE AKTARILIYOR?

Kişisel verileriniz;

 • Adana ve Mersin Yenilik Merkezleri yarışma süreçlerimizin hızlandırılması ve yarışma başvurunuzun etkin değerlendirilmesi ile tanıtım ve pazarlama amacı ile,
 • Yarışma süreçlerinin devam ettirilebilmesi amacı ile ifa yardımcılarımız ve iş ortaklarımız ile,
 • Düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşlarına Adana ve Mersin Yenilik Merkezleri haklarını kullanabilmesi ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacı ile,

gerekmesi ve talep edilmesi halinde, taleple sınırlı olmak kaydı ile KVKK‘nın 8. maddesi uyarınca ve yukarıda belirtilmiş KVKK‘nın 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen istisnalar dahilinde ve ayrıca gerekli olması halinde açık rızanıza başvurularak aktarılabilmektedir.

 1. İŞLEME KAPSAMINDA HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK‘nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin KVKK‘nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde ve KVKK‘nın 10. maddesindeki haklarınız kapsamında verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Adana ve Mersin Yenilik Merkezlerinden talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ“‘de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır ancak başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.

Başvurunuz KVKK‘da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup Adana ve Mersin Yenilik Merkezleri sizden yalnızca başvurucu ile gerçek veri sahibinin eşleştirilebilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına bazı doğrulayıcı bilgiler talep edilecektir.