Değerlendirme Kriterleri

 • Gerçekleştirilebilirlik: Tasarım önerisinin üretime uygun olması ve tasarımın işlevine uygun malzeme seçimi.

 • Sürdürülebilirlik: Tasarım önerisinin; çevreye duyarlı olması, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik olması, su, malzeme ve enerjiyi etkin kullanması (üretim ve kullanım esnasında).

 • Teknik Yeterlilik: Tasarım önerisinin şartnamede belirtilen başvuru formatına uygun olması.

 • Estetik – Projenin türevleri arasında çağdaş olarak benimsenmiş görsel form yeniliği,  bütünlüğü taşıması ve kitlelerce kabul görecek caziplikte olması, işlev ve formun uyumu ve mesajının doğru olması.

 • Lojistik avantajları: Tasarım önerisinin verimli taşımacılık uygulamaları sağlaması.

 • İthal İkamesi Potansiyeli: İthal edilmekte olan bir malın ya da mal gruplarının ithalatının kısıtlanarak yurt içinde üretilmesine katkı sağlaması.

 • Tema: Tasarım önerisinin ilgili temaya uygun olması.

 • İnovasyon: Tasarım önerisinin yenilikçi ve özgün olması.

 • Ölçeklenebilirlik: Tasarım önerisinin uygulama alanının genişletilebilir olması.

 • İhracat Potansiyeli: Tasarım önerisinin ihracat potansiyelini taşıyor olması, uluslararası pazarda satılabilir olması.

 • İşlevsellik: Tasarım önerisinin öngördüğü işlevleri teknik olarak sağlayabilmesi ve kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılaması (ergonomi, kullanım kolaylığı, ürün dili).

 • Etki: Tasarım önerisinin ilave iş değeri yaratma potansiyeli olması, çözümün sosyal fayda / etki gözetilerek tasarlanmış olması.

 • Kategori Kapsayıcılığı: Tasarım önerisinin Çukurova ekosistemi içerisinde çözüm bulması beklenen birden fazla kategori ve problem alanına hitap ediyor olması

 • Güvenlik: Tasarım önerisinin kullanıcı güvenliğini tehlikeye sokmaması.